Leveringsvoorwaarden Creative Gears
Algemeen Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als 'Algemene voorwaarden voor levering door Creative Gears'. Deze voorwaarden gelden voor Creative Gears S.P. BV en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in overeenkomst. Artikel 1. Opdrachtgever en Creative Gears, leveringen en betalingen Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Creative Gears is gevestigd, tenzij hiervan in de opdracht verstrekking wordt afgeweken. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Creative Gears, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren. Artikel 2. Offertes Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, concepten, applicaties e.d zijn overgelegd, is Creative Gears niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht. Artikel 3. Honorarium en kosten De honorering van Creative Gears berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de opdracht verstrekking. Noodzakelijke administratiekosten zoals telefoon- , fax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Creative Gears worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht. Reiskosten worden in rekening gebracht volgens met opdrachtgever overeen te komen tarief. De reiskosten worden in overleg vastgesteld en in de opdracht verstrekking opgenomen.  
Home Oplossingen Techniek Praktijk Nieuws Service Over Contact